Regulamin Bursy Szkolnej

foto1
Zapraszamy do Zespołu Placówek Oświatowych w Olkuszu
foto1
Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego
foto1
Nowoczesne pracownie szkoleniowe
foto1
Bursa Szkolna
foto1
Sale konferencyjne

Zespół Placówek Oświatowych w Olkuszu

REGULAMIN   MIESZKAŃCA BURSY   SZKOLNEJ W OLKUSZU


ROZDZIAŁI

Postanowienia ogólne1. Bursa Szkolna jest placówką opiekuńczo-wychowawczą  przeznaczoną dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych z terenu miasta Olkusza mieszkających poza Olkuszem oraz dla uczestników kursów zawodowych  Ośrodka Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Olkuszu.
2. Regulamin określa szczegółową organizację Bursy Szkolnej, tworzy warunki do rozwijania samorządności i współodpowiedzialności wychowanków za funkcjonowanie placówki.
3. W sprawach nieokreślonych w niniejszym regulaminie obowiązują postanowienia zawarte
w Statucie Bursy Szkolnej i procedurach postępowania Zespołu Placówek Oświatowych w Olkuszu.

4. Regulamin wchodzi w życie z dniem przyjęcia przez Radę Pedagogiczną Bursy Szkolnej.

ROZDZIAŁ  II


Główne cele i zadania Bursy Szkolnej1. Bursa Szkolna zapewnia wychowankom zakwaterowanie, wyżywienie, bezpieczny pobyta  także opiekę wychowawców w czasie odbywania przez nich nauki poza miejscem zamieszkania (od niedzieli godz. 18.00 do piątku godz. 16.00).  W szczególnych okolicznościach Dyrektor Bursy Szkolnej może wyrazić zgodę na weekendy pobytowe pod opieką wychowawcy (dla uczestników kursu zawodowego w I i III weekend trwania kursu).
2. Bursa Szkolna umożliwia wychowankom realizację kształcenia, pomaga w wyrównywaniu szans edukacyjnych i wspomaga opiekuńczo-wychowawczą rolę szkoły i rodziny oraz stwarza optymalne warunki do wielostronnego rozwoju.
3. Bursa Szkolna wychowuje w duchu wartości uniwersalnych: prawdy, dobra, piękna oraz tolerancji wobec siebie i innych.
4. Bursa Szkolna  zapewnia właściwe warunki sanitarno-higieniczne.
5. Bursa Szkolna  stwarza warunki do uczestnictwa w kulturze oraz organizuje imprezy kulturalne, sportowe i turystyczne.
6. Bursa Szkolna upowszechnia różne formy aktywności fizycznej oraz dbałości o własny stan zdrowia (zajęcia sportowe na sali gimnastycznej i basenie dwa razy w tygodniu, stół do tenisa stołowego w budynku, gry planszowe)
7. Bursa Szkolna wdraża do samodzielnego wykonywania określonych prac porządkowo-gospodarczych (czwartkowe konkursy czystości sal sypialnych, dyżury sanitarne – wynoszenie śmieci, stołówkowe – samoobsługa na jadalni, porządkowanie terenu wokół Bursy Szkolnej)
8. Bursa Szkolna kształtuje zaradność życiową wychowanków, rozwija samodzielność
i samorządność z uwzględnieniem godności osobistej, autonomii, poczucia własnej wartości i twórczej aktywności.
9. Bursa Szkolna  kształtuje wśród wychowanków postawę wzajemnego zrozumienia, życzliwości, tolerancji i odpowiedzialności.
10. Bursa Szkolna przygotowuje do życia w rodzinie i społeczeństwie.

11. Bursa Szkolna kształtuje prawidłowy stosunek do przyrody i tradycji narodowych.

12. Bursa Szkolna stwarza wychowankom warunki do rozwoju osobistego z uwzględnieniem Praw Dziecka zawartych w:

a) Konwencji o Prawach Dziecka

b) Przeciwdziałaniu przemocy wobec dzieci

ROZDZIAŁ III

Organizacja Bursy Szkolnej

1. Organami Bursy Szkolnej są:
- Dyrektor Bursy Szkolnej
- Rada Wychowawców
- Młodzieżowa Rada Bursy
2. Radę Wychowawców, tworzą pracownicy pedagogiczni. Rada Wychowawców jest organem powołanym do opracowania planu pracy i programów działania oraz do opiniowania całokształtu spraw opiekuńczo-wychowawczych, a także dokonywania analizy działalności opiekuńczo-wychowawczej i formułowania wniosków zmierzających do stałego podnoszenia jej poziomu.
3. Młodzieżowa Rada Bursy (MRB) jest reprezentantem ogółu mieszkańców.

a)      MRB wybierana jest w demokratycznych wyborach spośród wszystkich stałych mieszkańców Bursy (przewodniczący i zastępca) oraz spośród uczestników kursu zawodowego - Członek MRB.

b)      Kadencja MRB trwa 1 rok szkolny (przewodniczący i z-ca) miesiąc (członek MRB).

c)      Opiekę nad MRB sprawuje wychowawca Bursy Szkolnej.

d)      MRB może przedstawić Dyrektorowi Bursy Szkolnej, Radzie Wychowawców wnioski
i opinie we wszystkich sprawach, w szczególności dotyczących podstawowych praw i obowiązków mieszkańców Bursy.

4.  Do zadań MRB w szczególności należy:
a) współudział w tworzeniu programu działalności opiekuńczo-wychowawczej,

b) koordynowanie samorządowej działalności wychowanków i wszelkich prac podejmowanych przez członków grup wychowawczych,
c) rozstrzyganie sporów (sąd koleżeński) oraz czuwanie nad prawidłowym funkcjonowaniem zasad współżycia w Bursie,
d) dokonywanie, wspólnie z wychowawcami, analizy i oceny całokształtu działalności młodzieży w Bursie,
e) organizowanie imprez i uroczystości o charakterze kulturalno - towarzyskim,
f) reprezentowanie ogółu wychowanków i przedstawianie ich potrzeb na terenie Bursy,

5. Wychowankowie podzieleni są na grupy wychowawcze, którymi bezpośrednio opiekują się wychowawcy Bursy.
6. Bursa zapewnia wychowankom zakwaterowanie i pełne wyżywienie według norm żywieniowych przewidywanych dla młodzieży.
7. Bursa sprawuje całodobową opiekę wychowawczą w czasie trwania zajęć dydaktycznych od poniedziałku do piątku z możliwością powrotu do Bursy w niedzielę w godzinach od 18.00.
W szczególnych przypadkach Dyrektor Bursy Szkolnej może zezwolić na przebywanie młodzieży w Bursie w czasie weekendu pod opieką wychowawcy pod warunkiem wykupienia całodziennego wyżywienia przez wychowanka.
8. Dyrektor Bursy Szkolnej ma prawo zarządzić obowiązkowe przygotowanie wyznaczonych pokoi do kwaterowania w czasie weekendu w związku z wynajmem miejsc noclegowych zorganizowanym grupom bądź w innych uzasadnionych przypadkach.
9. Bursa  nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy wartościowe wychowanków.
10. Wewnętrzne życie Bursy Szkolnej regulują zarządzenia opracowane  przez Dyrektora Bursy Szkolnej, opiniowane przez  Radę Wychowawców.
11. Rozkład dnia i tygodnia uwzględnia czas na naukę, pracę na rzecz Bursy i środowiska, zajęcia kulturalne i sportowe oraz inne formy wypoczynku i rozrywki.

W Bursie obowiązuje następujący porządek dnia:

W dniach nauki szkolnej

 

 6.40 - pobudka
7.00 - 7.30 – śniadanie 

7.00  - 7.55 – porządkowanie sal sypialnych
8.00 - 13.00 - zajęcia własne, nauka własna  (9.00-13.00)
13.00 - 15.30 – obiad

14.00 - 16.30  - czas wolny
16.30 - 18.30 -  nauka własna
18.30 - 19.00 – kolacja

18.30 - 20.30 – czas wolny poza budynkiem Bursy
20.00 - 21.00 - zajęcia w grupach

21.00 - 22.00 -  toaleta wieczorna
22.00 - 6.40 - cisza nocna

 W dni wolne od nauki szkolnej

 

7.30  - pobudka

7.45 - 8.15 -  toaleta poranna, porządkowanie sal sypialnych

8.00 – 8.30 – śniadanie

9.00 – 13.00 – nauka własna

13.00 – 13.30 – obiad

13.30 – 18.00 – czas wolny

18.00 – 18.30 – kolacja

18.30 – 21.30 zajęcia kulturalno oświatowe, czas wolny

21.30 – 21.50 – toaleta wieczorna

22.00 – 7.30 – cisza nocna  

 


ROZDZIAŁ IV

Prawa wychowanków

1. Wychowanek ma prawo do zakwaterowania, opieki i odpłatnego wyżywienia.
2. Wychowanek ma prawo do korzystania z pomieszczeń i sprzętu, którym dysponuje Bursa po uprzednim zapoznaniu się z regulaminem ich użytkowania.
3. Wychowanek ma prawo do wypoczynku i uczestnictwa we wszystkich zajęciach organizowanych w Bursie oraz w porozumieniu z wychowawcą, w zajęciach organizowanych poza Bursą.
4. Wychowanek ma prawo do korzystania z pomocy wychowawców w rozwiązywaniu problemów osobistych, we wszystkich sprawach dotyczących nauki i zamieszkania
w Bursie oraz do opieki wychowawczej zapewniającej bezpieczeństwo i ochronę przed formami przemocy fizycznej i psychicznej oraz poszanowania jego godności.
5. Wychowanek ma prawo do współudziału w decydowaniu o sprawach wychowawczych, żywieniowych
i organizacyjnych Bursy.
6. Wychowanek ma prawo do przyjmowania osób odwiedzających go w wyznaczonym w tym celu miejscu do godziny 21.00 po uprzednim uzgodnieniu z wychowawcą i przy przestrzeganiu ustalonych przepisów porządkowych, po okazaniu dokumentu tożsamości gościa w portierni lub w pokoju wychowawców.
7. Wychowanek ma prawo wybierania oraz bycia wybieranym do MRB.
8. Wychowanek ma prawo do odpowiednich warunków samokształcenia, zgodnie z potrzebami.
9. Wychowanek ma prawo opuszczania Bursy w czasie wolnym, tj. do godziny 20.30 po uprzednim uzgodnieniu z wychowawcą i wpisaniu do zeszytu wyjść w portierni.
10. Wychowanek ma prawo do wyprowiantowania z wyżywienia w razie nieobecności na kolacji w piątek po wcześniejszym zgłoszeniu tego faktu i zapisaniu go na liście wyjazdowej.
11. Wychowanek ma prawo uzyskać zwrot pieniędzy za żywienie za dni, w których nie korzystał z żywienia jeśli fakt ten zgłosił osobiście lub telefonicznie  dwa dni przed dniem nieobecności na posiłkach w kasie Bursy oraz dokonał zwrotu bloczków żywieniowych za te dni i w dniach tych był nieobecny w Bursie Szkolnej.

ROZDZIAŁ V

Obowiązki wychowanków

1. Wychowanek ma obowiązek systematycznego uczestnictwa w zajęciach lekcyjnych.
2. Wychowanek ma obowiązek przestrzegać postanowienia przepisów porządkowych, bezpieczeństwa, higieny i przeciwpożarowych oraz stosować się do ramowego porządku dnia. Ma obowiązek utrzymywać czystość i porządek w pokojach i pomieszczeniach przeznaczonych do użytku ogólnego oraz dbać o higienę osobistą.
3. Wychowanek ma obowiązek rzetelnego pełnienia dyżurów porządkowych oraz uczestniczenia
w doraźnych pracach na rzecz Bursy i środowiska.
4. Wychowanek ma obowiązek poszanowania powierzonego sprzętu w pokojach
i w pomieszczeniach ogólnych, a w przypadku jego zniszczenia pokrycia kosztów naprawy bądź wymiany:
            a) Wartość szkody określana jest według cen rynkowych obowiązujących w dniu

  wydania decyzji obciążającej.

  b) Termin i sposób naprawienia szkody określa Dyrektor Bursy Szkolnej.
5. Wychowanek ma obowiązek przestrzegać zasady kultury i współżycia w odniesieniu do kolegów, wychowawców i innych pracowników Bursy.
6. Wychowanek ma obowiązek przestrzegać porządku dnia, ciszy podczas nauki własnej i w porze nocnej.
7. Wychowanek ma obowiązek podporządkowania się poleceniom wychowawców i Dyrektora Bursy Szkolnej.
8. Wychowanek ma obowiązek zgłaszania Dyrektorowi Bursy Szkolnej bądź wychowawcy zauważone przypadki kradzieży, niszczenia sprzętu, awarii urządzeń elektrycznych i wodno-kanalizacyjnych oraz innych przypadków mogących zagrażać bezpieczeństwu ogółu.
9. Wychowanek ma obowiązek dbania o własne życie, zdrowie, higienę oraz rozwój,a także informowania wychowawcy o złym samopoczuciu, chorobie, wyjściu do lekarza czy zwolnieniu lekarskim.
10. Wychowanek ma obowiązek terminowego zaprowiantowania się oraz terminowego dokonywania opłat za wyżywienie i pobyt (najpóźniej do 20-tego każdego miesiąca).
11. Wychowanek ma obowiązek spożywać posiłki w stołówce.
12. Wychowanek ma obowiązek oszczędzać energię elektryczną i wodę.
13. Wychowanek ma obowiązek zgłaszać wychowawcy wyjścia oraz wyjazdy i powroty do Bursy, fakt ten dokumentuje w książce wyjść na portierni..
14. Wychowanek ma obowiązek pozostawiać klucz do pokoju w portierni.
15. Wychowanek ma obowiązek zabezpieczyć pokój mieszkalny przed wyjazdem do domu,
a w szczególności wyłączyć z sieci wszystkie urządzenia elektryczne oraz dokładnie zamknąć okna i drzwi.
16. Wychowanek ma obowiązek opuścić i przygotować pokój na weekend w celu zakwaterowania innych osób (w razie zaistnienia potrzeby).
17. Wychowanek ma obowiązek respektować i przestrzegać ogólnie przyjęte normy i zasady oraz niniejszy regulamin a także zarządzenia wewnętrzne Dyrektora Bursy Szkolnej  i niezapisane w regulaminie szczegółowo.

18. Wychowanek ma obowiązek przestrzegać wszelkich procedur obowiązujących w Bursie.

ROZDZIAŁ VI

Zakazy

Zabrania się:
1. Spożywania napojów alkoholowych oraz przebywania w stanie wskazującym na spożycie alkoholu na terenie placówki,
2. Posiadania, przyjmowania i rozprowadzania narkotyków oraz innych środków odurzających,
3. Przywłaszczania cudzego mienia,
4. Palenia papierosów na terenie Bursy (dotyczy też e-papierosów), świec, kadzidełek.
5. Manipulacji przy przewodach elektrycznych i wodociągowych,
6. Siadania na parapetach i wychylania się z okna,
7. Samowolnego przenoszenia sprzętów z pokoju do pokoju,
8. Przynoszenia do pokoi naczyń kuchennych ze stołówki,
9. Samowolnego mocowania dekoracji na ścianach,
10. Umyślnego niszczenia wyposażenia Bursy,
11. Przyjmowania gości w pokojach mieszkalnych bez zgody wychowawcy oraz przyjmowania wizyt osób nietrzeźwych,
12. Samowolnego wyjazdu do domu w ciągu tygodnia,
13. Ze względu na brak dostatecznej opieki wychowawczej, samowolnego pozostawania w Bursie na weekendy młodzieży, w tym niepełnoletniej,
14. Używania wulgarnego słownictwa.,
15. Przetrzymywania zwierząt na terenie Bursy.

16. Zamykania drzwi od pokoi sypialnych na klucz podczas przebywania w pokoju

17. Przygotowywania w pokojach mieszkalnych posiłków z użyciem kuchenek, tosterów grzałek itp.

18. Gier hazardowych na pieniądze

19. Chodzenia bez obuwia zmiennego

 

 

 

ROZDZIAŁ VII

Nagrody i kary

1. Nagroda może być przyznana za:
            a) pracę społeczną w Bursie,
            b) wzorowe sprawowanie i właściwy stosunek do nauki,
            c) wysoką kulturę osobistą,
            d) pomoc koleżeńską.
2. Nagroda może być udzielona w następującej formie:
            a) wyróżnienie przez wychowawcę Bursy,
            b) wyróżnienie przez Dyrektora Bursy Szkolnej,
            c) wyróżnienie wychowanka w formie pisemnej (dyplom dla rodziców),

            d) nagrody rzeczowej
3. Kara może być udzielona za:
            a) nieprzestrzeganie lub rażące naruszenie regulaminu Bursy Szkolnej,
            b) nieprzestrzeganie poleceń wychowawcy i zarządzeń Dyrektora Bursy Szkolnej.
4. Kara może być udzielona w następującej formie, w zależności od stopnia przewinienia:
            a) upomnienie wychowawcy Bursy

            b) upomnienie Dyrektora Bursy

            c) nagana wychowawcy Bursy

            d) nagana Dyrektora Bursy

            e) skreślenie z listy wychowanków Bursy
5. Gradacja kar nie musi być zachowana.
6. Decyzją dyrektora bursy, wychowanek może zostać skreślony z listy mieszkańców bursy na podstawie Uchwały Rady Pedagogicznej w przypadku:

1) w trybie natychmiastowym, za:

     a)    posiadania i spożywanie alkoholu lub przebywania pod jego wpływem na terenie bursy,

     b)    posiadania narkotyków, środków odurzających i zażywanie ich lub przebywania pod ich wpływem na terenie bursy,

     c)    naruszania godności i nietykalności osobistej wychowanków, wychowawców, pracowników bursy
i innych osób,

2) w pozostałych przypadkach:

     a)    dewastacji mienia bursy,

     b)    kradzieży i innych czynów niezgodnych z prawem.

     c)   palenie papierosów, e-papierosów

     d)    zalegania z opłatami za zakwaterowanie i wyżywienie, przez jeden miesiąc, bez podania przyczyny powstania zaległości.

     e)    stwarzania sytuacji zagrażających bezpieczeństwu i zdrowiu współmieszkańców

     f)    za systematyczne łamanie zakazów i otrzymaniu kolejnych nagan od wychowawcy i dyrektora bursy

3)  Przy stosowaniu kary bierze się pod uwagę w szczególności rodzaj naruszenia zasad współżycia w grupie, stopień winy wychowanka i jego dotychczasowy stosunek do kolegów i pracowników bursy.

4)  W sytuacjach szczególnie drastycznych stosuje się kary z pominięciem ich stopniowania,

5)  O skreśleniu z listy mieszkańca informuje się rodziców, opiekunów mieszkańca oraz macierzystą Szkołę mieszkańca.

6) Uczeń skreślony z listy mieszkańców Bursy nie ma prawa do ponownego zamieszkania w Bursie
w danym roku szkolnym. W następnym roku szkolnym może być przyjęty do Bursy tylko warunkowo.

7. Wychowanek ma prawo odwołać się od decyzji o wymierzeniu kary w ciągu 7 dni do Dyrektora Bursy Szkolnej.


 

Niniejszy Regulamin został przyjęty na posiedzeniu Rady Pedagogicznej w dniu 01.10.2015 r.   Uchwałą Rady Pedagogicznej Nr  1/10/2015.